Η εγγραφή στο Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας απευθύνεται αποκλειστικά σε χρήστες των ΜΟΔΙΠ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Για την πρόσβασή τους στο σύστημα οι χρήστες των ακαδημαϊκών μονάδων (Τμημάτων) θα πρέπει να απευθύνονται στην ΜΟΔΙΠ του οικείου Ιδρύματος.

Συλλογη δεδομενων

Το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας των ΑΕΙ υλοποιήθηκε ως τμήμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ με σκοπό την διευκόλυνση και απλοποίηση της διαδικασίας συλλογής ποσοτικών δεδομένων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Υποστηριξη πιστοποιησης

Ένας από τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας των ΑΕΙ είναι η υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ, καθώς και κάθε άλλης διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας, μέσω της διάθεσης κατάλληλων δεδομένων.

Παραγωγη αναφορων

Τα δεδομένα ποιότητας κάθε έτους είναι διαθέσιμα στα Ιδρύματα από το σύστημα με τη μορφή ετήσιων αναφορών και τη δυνατότητα εξαγωγής τους σε αρχείο. Επιπλέον, το σύστημα παρέχει στα Ιδρύματα ειδικά σχεδιασμένες αναφορές μετά από επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων ποιότητας που καταχωρούνται.

Διασυνδεση ΜΟΔΙΠ

Το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας, εκτός από τη χειροκίνητη ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων, παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής δεδομένων μέσω προτυποποιημένων αρχείων σε μηχαναγνώσιμη μορφή, τα οποία παράγονται και διατίθενται από το σύστημα.

Ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων
με web φόρμες ή με αρχεία xml.

Συλλογή δεδομένων

Η διαδικασία της συλλογής των δεδομένων ποιότητας από την ΕΘΑΑΕ γίνεται κάθε έτος μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα δεδομένα, που καταχωρούνται στο σύστημα, αφορούν κάθε φορά το προηγούμενο είτε ακαδημαϊκό είτε ημερολογιακό έτος, ανάλογα με τη θεματική κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε στοιχείο. Η υποβολή τους προς την ΕΘΑΑΕ γίνεται με ευθύνη της ΜΟΔΙΠ κάθε Ιδρύματος μέσω του συστήματος εν είδει αναφοράς.

Υποστήριξη Πιστοποίησης

Τα δεδομένα ποιότητας, που καταχωρούνται στο σύστημα, διατίθενται απευθείας από το σύστημα με τη μορφή αναφορών στις Επιτροπές εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ως μέρος του υλικού της αυτο-αξιολόγησης της εκάστοτε ακαδημαϊκής μονάδας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής πρόσθετων συνοδευτικών αρχείων από τις ΜΟΔΙΠ μέσω του συστήματος.

dashboard

Παραγωγή αναφορών

Τα δεδομένα ποιότητας αποτελούν τη βάση του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας της ΕΘΑΑΕ. Η επεξεργασία των πρωτογενών ποσοτικών δεδομένων επιτρέπει την παραγωγή αναφορών κάθε τύπου με συγκεντρωτικά στοιχεία και ποιοτικούς δείκτες, που διευκολύνουν τις διαδικασίες ανάλυσης και παρουσίασης στοιχείων με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας. Οι αναφορές διατίθενται στα ΑΕΙ, στις επιτροπές εμπειρογνωμόνων και στο Υπουργείο Παιδείας.

Διασύνδεση ΜΟΔΙΠ

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο με γνώμονα τη δυνατότητα σύνδεσης με Πληροφοριακά Συστήματα των ΑΕΙ βάσει ανοικτών προτύπων διασύνδεσης και επικοινωνίας. Υποστηρίζεται πλήρως η αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από αρχεία τύπου xml, ενώ υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές για πλήρως αυτοματοποιημένη εισαγωγή στοιχείων απευθείας από εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα.

Δεδομένα Ποιότητας

Ετήσια ποσοτικά δεδομένα των ακαδημαϊκών μονάδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Λίγα λόγια για τα δεδομένα

Τα δεδομένα, που καταχωρούνται από τις ΜΟΔΙΠ στο σύστημα, είναι ποσοτικά και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τη δομή των Ιδρυμάτων. Το σύστημα συλλέγει δεδομένα για τις εξής ακαδημαϊκές οντότητες/μονάδες:

 • Ίδρυμα
 • Τμήμα
 • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Για κάθε ακαδημαϊκή οντότητα τα δεδομένα είναι ομαδοποιημένα σε θεματικές κατηγορίες ή και υποκατηγορίες.

Κάθε πεδίο χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό κωδικό, έχει συγκεκριμένο τύπο δεδομένων και συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή.

Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.

 • Θεματικές κατηγορίες δεδομένων
 • Φοιτητές και απόφοιτοι
 • Ανθρώπινο δυναμικό
 • Δομή και οργάνωση σπουδών
 • Υποδομές και υπηρεσίες
 • Ερευνητική δραστηριότητα
 • Οικονομικά στοιχεία
 • Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΘΑΑΕ
Αριστείδου 1 και Ευριπίδου,
10559 Αθήνα
Τ: 210 9220238
F: 210 9220143

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα δεδομένα ποιότητας και τη διαδικασία συλλογής, καθώς και για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίζετε κατά τη χρήση του συστήματος.

© 2015-2024 ΕΘΑΑΕ